top of page

เสริมพลังเยาวชน ตุ๊ดกิต

 

เครื่องมือพัฒนาเยาวชน: หลักฐาน การดำเนินการ และการสนับสนุนเครือข่าย ได้ถูกพัฒนาขึ้นเป็นผลผลิตสุดท้ายสำหรับโครงการ Youth Champions 2020 - 2022 ซึ่งได้รับการสนับสนุนและสนับสนุนโดย ADRA ประเทศไทยและสหภาพยุโรป

เครื่องมือนี้เป็นผลงานสุดท้ายของโครงการที่มีระยะเวลาสองปี ที่มีการนำความรู้และเครื่องมือการวิจัยแบบมีส่วนร่วมของเยาวชนนำมาใช้ในการออกแบบและดำเนินการ การสร้างเครื่องมือนี้เป็นไปได้ด้วยการมีส่วนร่วมจากทีมหลากหลายที่ทำงานร่วมกันเพื่อจำลอง (และบ่อยครั้งต้องเรียนรู้ใหม่!) หลักการ ค่านิยม และปฏิบัติที่ระบุไว้ในเครื่องมือทั้งหมด

Youth Empowerment Tookit.jpeg

เสริมพลังเยาวชน ตุ๊ดกิต

ปกชุดเครื่องมือเยาวชน
bottom of page