top of page
การเรียนรู้-การเลือก-การใช้เครื่องมือสำหรับครูในห้องเรียน

การศึกษาหลายภาษา
การเรียนรู้-การเลือก-การใช้

ความรู้ของครูเกี่ยวกับวิธีการที่ส่งเสริมการศึกษาแบบพหุภาษา (Multilingual Education - MLE) เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการเรียนรู้ที่มีคุณภาพในห้องเรียนที่มีความหลากหลายทางภาษา โดยการใช้และนำภาษาที่เป็นภาษาแม่ของนักเรียนมาใช้ในการเรียนรู้ นักเรียนจะมีความมั่นใจมากขึ้นเมื่อเรียนรู้แนวคิดใหม่ ๆ ในภาษาเพิ่มเติม การศึกษาโดยใช้ภาษาแม่เป็นฐาน (Mother Tongue-Based Education - MTB) ส่งเสริมวัฒนธรรมในห้องเรียนที่ให้คุณค่าไม่เพียงแต่ภาษาของนักเรียน แต่ยังรวมถึงภูมิหลังทางวัฒนธรรม มรดก และประเพณีของพวกเขาด้วย ชุดเครื่องมือการสอนแบบเลือกใช้ในการศึกษาแบบพหุภาษา (Multilingual Education Learn-Choose-Use Teacher Toolkit) มีวิธีการสอน MLE กว่า 80 วิธีที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานความสามารถของครู ครูสามารถเลือกวิธีการที่เหมาะสมที่สุดสำหรับตนเองและนักเรียนในห้องเรียนพหุภาษา

กรอบสมรรถนะครูหลายภาษาสำหรับประเทศไทยและพม่า

การศึกษาหลายภาษา
ความสามารถของครู
กรอบมาตรฐาน

กรอบมาตรฐานความสามารถของครูด้านการศึกษาพหุภาษา TeacherFOCUS มุ่งเน้นที่จะระบุและยืนยันแนวทางและแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการสอนและการเรียนรู้พหุภาษาซึ่งถูกนำมาใช้และอ้างอิงจากทั่วโลก โดเมนทั้ง 3 และความสามารถของครู 20 ข้อ มีเป้าหมายเพื่อประเมินการผสมผสานที่ซับซ้อนของความรู้ ทักษะ ความเข้าใจ ค่านิยม และทัศนคติซึ่งนำไปสู่การเรียนรู้ภาษาที่มีประสิทธิภาพ การส่งเสริมวัฒนธรรม และการคิดวิเคราะห์

กรอบการศึกษาพหุภาษา (MLE) รวมความสามารถพหุภาษาที่จำเป็น ซึ่งจะช่วยให้ครูสามารถส่งเสริมการเรียนรู้อย่างแท้จริงในสภาพแวดล้อมพหุภาษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ กรอบนี้จัดให้มีชุดมาตรฐานความสามารถหลักที่ใช้เป็นจุดอ้างอิงหรือเกณฑ์มาตรฐานสำหรับการสอนพหุภาษาคุณภาพ

ชุดเครื่องมือสังเกตการณ์ห้องเรียนหลายภาษาสำหรับประเทศไทยและพม่า

การศึกษาหลายภาษา
เครื่องมือสังเกตการณ์ในห้องเรียน

กรอบมาตรฐานสมรรถนะของMLEครูพหุภาษาใช้เพื่อพัฒนาเครื่องมือสังเกตการณ์ในชั้นเรียนเพื่อให้สามารถให้ข้อเสนอแนะเฉพาะแก่ครูที่ทำงานในห้องเรียนหลายภาษาในวิธิการสอนของตนได้ นอกจากนี้ยังสามารถใช้เพื่อวัดการเติบโตและพัฒนาการของครูเมื่อมีการสังเกตเป็นประจำ ดาวน์โหลดเครื่องมือสังเกตการณ์เป็นภาษาอังกฤษ ไทย พม่า และภาษากะเหรี่ยงสะกอ

ปฏิบัติที่ดีที่สุด

See-Saw

เมื่อนักเรียนรู้สึกสบายใจและมั่นใจมากขึ้นในการใช้ภาษาที่สองหรือที่สามสิ่งที่สำคัญคือต้องท้าทายให้พวกเขาใช้ภาษาที่ไม่ค่อยคุ้นเคยมากขึ้นเรื่อยๆ คุณสามารถคิดได้ว่านี้เป็นกระดานหกภาษา:เมื่อการพึ่งพาL1ลดลงความยากของงานL2ก็จะเพิ่มขึ้นในวิดีโอนี้คุณจะได้ชมครูละหวาเพิ่มความยากของงานในภาษาพม่าอย่างต่อเนื่อง (L2 ของชั้นเรียน) ขณะที่นักเรียนเรียนรู้บทกวีที่ซับซ้อน

นั่งร้าน

เหมือนกับการทำนั่งร้านช่วยรองรับโครงสร้างของอาคารใหม่ทางภาษาถูกใช้เพื่อสร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่งในภาษาที่หนึ่ง(L1)ของเด็กและใช้มันเพื่อสอนภาษา(L2)ในวิดีโอนี้ครูอิมวยอนุญาตให้นักเรียนใช้ภาษากะเหรี่ยงซึ่งเป็นภาษาแม่ของพวกเขาเพื่อแสดงความคิดเห็นต่อคำถามระดับสูงที่พวกเขายังไม่มั่นใจเต็มที่ในการแสดงออกเป็นภาษาพม่า ซึ่งเป็นภาษาที่สอง (L2) ของชั้นเรียน

bottom of page